ข้อตกลงในการใช้บริการ

1 การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลาของ GiGShop Guarantee ดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

GiGShop Guarantee คือบริการที่จัดไว้ให้โดย GiGShop ตามคำขอของผู้ใช้ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการจัดการกับความขัดแย้งบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถสื่อสารระหว่างกันในแบบเป็นส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่าง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาททั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังใช้ GiGShop Guarantee

 

2 การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

 • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
 • สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
 • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย หรือ
 • ด้วยการทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัวกับผู้ขายและผู้ขายต้องส่งคำยืนยันของตนไปยัง GiGShop เพื่อยืนยันข้อตกลงดังกล่าว
 • กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการคืนเงิน

ผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทาง www.GiGShop.com

GiGShop จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการชำระเงินผิดพลาด (เช่น กรอกจำนวนเงินผิดหรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงินผิด ชำระผิดช่องทาง หรือผิดช่องทางการชำระเงิน เป็นต้น) หรือทำรายการชำระเงินซ้ำซ้อน ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือยกเลิกการชำระเงินซ้ำซ้อนได้และทาง GiGShop จะไม่ทำการคืนเงินให้กับลูกค้าซึ่งรวมถึงเงินค่าธรรมเนียมในการชำระเงินของธุรกรรมชำระเงินดังกล่าวด้วย ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อขอทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือขอคืนเงินจากการชำระเงินที่ซ้ำซ้อนเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยัง GiGShop เพื่อขอให้ GiGShop เก็บเงินที่ซื้อไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ Shopee จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินที่ซื้อดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

3 ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

 

4 สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

 

5 ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 

6 การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ GiGShop ได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

 

สำหรับลูกค้าออนไลน์

สินค้าบางรายการที่เปิดขายออกไปไม่เกิน 7 วัน (นับแต่วันที่ได้รับสินค้า) และลูกค้า มีความประสงค์ ในการขอคืนสินค้า โดยสินค้าไม่เสีย / ลูกค้าขอยกเลิก / สั่งสินค้าผิด แบ่งออกเป็น 2 กรณี

 1. กรณีสภาพสินค้าสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวน และไม่หักค่าธรรมเนียมการโอน
 2. กรณีสภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิก และขอเงินคืนได้

 

“ ผู้บริโภคมีสิทธิ์คืนสินค้า ในสภาพสมบูรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งมายังช่องทางของบริษัท และบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนา “

 

ทั้งนี้จะมีการแจ้งว่าสินค้าประเภทใดที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน  7 วัน

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง

www.GiGShop.com ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้อที่มีให้คุณเลือกมากที่สุด พร้อมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์และความพึงพอใจในการซื้อสินค้าสูงสุดจากเรา ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้าดังนี้

                                               

 1. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามมาตรฐานการใช้งาน ตามประเภทสินค้า นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
 2. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้า ไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตก หรือหล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สินค้าประเภท สำรองข้อมูล/บันทึกข้อมูล บางรุ่น จะให้การรับประกันแบบ Limited Lifetime ซึ่งจะรับประกันสินค้าตลอดระยะเวลาจนกว่าสินค้าดังกล่าวจะหยุดการผลิตจากโรงงานผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ (End of Life :EOL) ซึ่งการรับประกันดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานแบบปกติ และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

คุณสมบัติ

 1. กรุณาศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง การรับประกันสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า โดยสามารถดูเงื่อนไขการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตได้จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
 2. บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าบางประเภทใหม่ให้ภายใน 7 วัน หากตรวจสอบพบว่ามีปัญหามาจากผู้ผลิตหรือการขนส่งของทางบริษัทฯ โดยสามารถส่งอีเมล์พร้อมหลักฐานและเอกสารการสั่งซื้อสินค้ามาที่ E-Mail: [email protected] หรือ Call Center 080-217-0000

 

ความเสียหายที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

คุณสมบัติความเสียหาย

 1. หมายเลข (Serial No.) ไม่มีอยู่บนตัวเครื่อง ลบเลือน หรือทำซ้ำ จนไม่สามารถอ่านได้จากตัวสินค้า หรือไม่ตรงกับข้อมูลการผลิต หรือไม่มีหลักฐานการซื้อสินค้า
 2. สินค้าชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแช่มได้ แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, ตัวเครื่อง, ปุ่มกดต่าง ๆ ถือว่า สิ้นสุดการรับประกัน
 3. ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 4. ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
 5. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติจากการใช้งานหรือเก็บรักษาอย่างไม่ถูกวิธี หรือมีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง เช่น สีลอก รอยขีดข่วน คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 6. ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการแก้ไขดัดแปลงซอฟท์แวร์ เฟิร์มแวร์

 

นโยบายการรับเปลี่ยนสินค้า

 1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้ว หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่าง ๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย และใบแจ้งเอกสารจากศูนย์ยืนยันว่าสินค้าเสียหายจริง ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

2.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด

2.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

2.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า
 2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน

1.การรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันที่ 1 โดยไม่อ้างอิงกับเวลา

2.ตัวเครื่องจะได้รับการรับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7วัน เฉพาะในกรณีที่เกิดการชำรุดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเฉพาะตัวเครื่องที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น กรณีที่อุปกรณ์เสริมเกิดความเสียหายขอสงวนสิทธิ์เป็นการส่งซ่อม สินค้าที่ชำรุดเสียหายต้องมีอาการที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และมีสภาพตามที่กำหนด
 2. ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้า ต้องนำส่งสินค้าทั้งกล่องพร้อมอุปกรณ์ครบทุกชิ้นเพื่อการเปลี่ยนสินค้า
 3. สำหรับสินค้าที่มีอาการเสียที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน และหรือไม่แสดงอาการขณะที่ตรวจเช็คเบื้องต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเองเท่านั้น
 4. ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าจะใช้ระเวลาประมาณ 15 - 30 วันทำการ

 

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

 1. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Centerโดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
 2. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือเก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการสั่งจองสินค้า (Pre-Booking)

 1. เงื่อนไขการสั่งจองสินค้าของแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขในการสั่งจองสินค้า ค่ามัดจำ วันที่รับสินค้า ของแถม การรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการสั่งจองสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการยกเลิกการสั่งจองสินค้า

 

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าโดย Kerry Express, EMS, Flash หรือ บริษัทขนส่งอื่น ๆ ภายใน 3 วันทำการ ตามแต่ละประเภทสินค้าและพื้นที่ให้บริการ และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 2. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 - 17:00 น. โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ
 3. บริษัทฯจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จแล้วและได้รับการยืนยันทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์จากทางบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 5. ลูกค้าจะได้รับการโทรศัพท์นัดหมายการจัดส่งสินค้าจากพนักงานจัดส่งสินค้า ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ตอนทำการชำระเงิน

 

อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า

 

มูลค่าการสั่งซื้อสินค้า (หลังจากหักส่วนลด)

อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า (บาท)

ต่ำกว่า 300 บาท

100

ตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไป

ฟรี